lamp server yönetimi

MYSQL veritabanı yükleme

mysql -u veritabani_kullanici_adi -p veritabani_adi < yedek.sql

Dizin zipleme

/var/www/vhosts/alanadiniz.com/httpdocs

zip -r dosya.zip dosya_yada_klasor  ya da zip -r dosya.zip *

Zipten çıkarma

unzip ziplidosyaadi.zip

SSH Port değiştirme

yum install nano -y && nano /etc/ssh/sshd_config

Eğer nano komutu çalışmadıysa, “yum install nano -y” ile programı kurabilirsiniz. Açılan editörde aşağıdaki satırı bulun #Port 22

Firewall’a Yeni SSH Portunu Ekleyin

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2210/tcp
firewall-cmd --reload

Servisi Yeniden Başlatın

sudo systemctl restart sshd.service

Kontrol
Bu komut ile SSH portun değişip değişmediğini kontrol edin. Eğer *:2210 (ya da girdiğiniz port) görünüyorsa sorun yok demektir:

ss -tnlp|grep ssh

Saat ayarı

date -s "08/29/2020 12:15:25"

Cron Tanımı

crontab -e

Kaydetmek için:

:wq

Sonrasında:

service crond restart
:q

işlem iptali


Dosya izinleri bozulur ise

cd /var/www/vhosts/siteadi.com/httpdocs

find * -type d -print0 | xargs -0 chmod 0755
find . -type f -print0 | xargs -0 chmod 0644

Sahiplik bilgisi düzenleme

cd /var/www/html

chown -R apache:apache *