linux büyük dosyaları bulma

find /var -type f -size +100M -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $5 ": " $9 }' |sort -n